Zasady publikacji

Wskazówki i zasady dla Autorów

I. REGUŁY PUBLIKACJI

1. Opublikowanie tekstu nie podlega wynagrodzeniu z tytułu honorarium autorskiego.

2. Forum przyjmuje teksty zarówno dotychczas niepublikowane, jak publikowane pod warunkiem złożenie przez Autora oświadczenia o dopuszczalności takiej publikacji i nie naruszaniu cudzych praw do rozpowszechnia utworu.

3. Zgłoszone teksty nie podlegają recenzowaniu.

4. Autor tekstu ponosi wyłączną odpowiedzialność za ewentualne naruszenie dóbr osobistych i innych chronionych osób fizycznych lub innych podmiotów oraz za innego typu naruszenie prawa.

5. Opublikowanie tekstu na Forum nie stanowi przeszkody do jego publikacji w innym miejscu przez Autora.

6. Prowadzący Forum strony zastrzegają sobie prawo wprowadzania w nadesłanych tekstach zmian tytułów, leadów, skrótów, poprawek stylistyczno-językowych oraz innych przeróbek technicznych. Po wprowadzeniu zmian tekst przed publikacja podlega akceptacji Autora.

7. Prowadzący Forum zastrzegają sobie prawo do odmowy publikacji tekstu, przy czym Autor zostanie poinformowany o przyczynie odmowy.
W szczególności odmowie publikacji mogą podlegać teksty:
- nie związane z tematyką strony;
- zawierające sformułowanie obraźliwe, pomówienia etc.;
- w inny, oczywisty sposób naruszające przepisy prawa.

II. ZGŁASZANIE TEKSTÓW DO PUBLIKACJI

1. Autorzy proszeni są o przesłanie tekstu do publikacji w formacie „Word” i „PDF” na adres poczty elektronicznej Forum.

2. Autorzy, przesyłając propozycję publikacji, proszeni są o podanie:
a) miejsca zatrudnienia i zajmowanego stanowiska,
b) stopnia lub tytułu naukowego,
c) danych kontaktowych (adres, telefon, e-mail),

3. Na pierwszej stronie tekstu należy zamieścić: - imię i nazwisko Autora, - tytuł pracy, - krótkie (kilkuzdaniowe) streszczenie ujmujące główne tezy opracowania lub myśl przewodnią (tzw. lead).

4. Na końcu tekstu dopuszczalne jest zamieszczenie przez Autora krótkiego CV zawodowego i/lun naukowego.

III. WSKAZÓWKI DLA AUTORÓW

1. Tekst winien być zapisany w standardowy sposób w edytorze Word czcionką Century Schoolbook, wielkości 11, interlinia 1,5, w kolorze czarnym.

2. Objętość tekstu, w miarę możliwości, nie powinna przekraczać 10 stron w przypadku tekstów publicystycznych i 20 stron w przypadku pozostałych tekstów.

3. Kolejne strony tekstu powinny być ponumerowane w prawym dolnym rogu.

4. Kursywą należy zapisywać zwroty obcojęzyczne.

5. Cytowanie fragmentów publikacji winno następować przez umieszczenie cytatu w obrębie cudzysłowu i zastosowanie kursywy.

6. Cytowanie fragmentów treści orzeczeń winno następować przez umieszczenie cytatu w obrębie cudzysłowu i zastosowanie czcionki Monotype Corsiva.

7. Dopuszczalne jest stosowanie czcionki pogrubionej (tzw. bold), w celu podkreślenia określonych fragmentów tekstu. Należy jednak unikać tego zabiegu w odniesieniu do zbyt długich fragmentów.

8. Przypisy powinny mieć numerację ciągłą, na dole strony.

9. Informacje bibliograficzne w przypisach, powinny obejmować:
a) w przypadku książek: - inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, miejsce i rok wydania, stronę cytatu lub odwołania (np. P. Wiliński, Świadek incognito w polskim procesie karnym, Kraków 2003, str.335), - a w przypadku cytowania opracowania zawartego w dziele zbiorowym, inicjał imienia i nazwisko autora oraz tytuł opracowania kursywą i następnie, po znaku (w:) tytuł dzieła zbiorowego kursywą, inicjał imienia i nazwisko redaktora, miejsce i rok wydania, stronę cytatu lub odwołania (np. K. Dębiński, Przeciwterroryzm – rola i zadania polskiej Policji w działaniach antyterrorystycznych i kontrterrorystycznych (w:) Praktyczne elementy zwalczania przestępczości zorganizowanej i terroryzmu. Nowoczesne technologie i praca operacyjna, red. L. Paprzycki i Z. Rau, Warszawa 2009, s. 34);
b) w przypadku artykułów w czasopismach: inicjał imienia i nazwisko autora, tytuł kursywą, tytuł czasopisma w cudzysłowie, rocznik, numer, stronę cytatu lub odwołania (np. M. Klejnowska, Uproszczenia w uzasadnianiu decyzji procesowych w sprawach karnych, „Prokuratura i Prawo” 2013, nr 3, s. 6);
c) w przypadku orzeczeń wskazanie sądu, daty orzeczenia oraz jego sygnatury (np. wyrok SN z dn. 6 listopada 2012 r., sygn. V KK 220/12); należy również podawać informację o miejscu publikacji orzeczenia w odpowiednim periodyku lub na określonej stronie internetowej

10. Dopuszczalne jest stosowanie skrótów typu: op. cit. oraz ibidem, zgodnie z utrwalonymi zasadami ich używania.

11. Nie należy stosować przypisów do tytułu i śródtytułów.

12. Dopuszczalne jest używanie skrótów, ale przy pierwszym ich użyciu należy je objaśnić, wskazując skrót w nawiasie kwadratowym, np. europejski nakaz aresztowania [dalej: ENA].