Prowadzący Forum

dr Michał GABRIEL – WĘGLOWSKI

od czerwca 2015 r. prokurator Prokuratury Apelacyjnej i następnie Prokuratury Regionalnej
w Gdańsku 

dr Michał GABRIEL – WĘGLOWSKI

absolwent VI LO w Gdyni (1994), Wydziału Prawa Uniwersytetu Gdańskiego (1999) oraz Podyplomowego Studium Problematyki Przestępczości Zorganizowanej i Terroryzmu na Uniwersytecie Warszawskim (2007)

doktor nauk prawnych – stopień nadany decyzją Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu na podstawie przeprowadzonej w dniu 26 marca 2007 r. publicznej obrony rozprawy doktorskiej: „Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt na gruncie polskiego prawodawstwa karnego” (promotor: prof. dr hab. Marian Filar, recenzenci: prof. dr. hab. Wojciech Radecki, prof. dr. hab. Andrzej Adamski) 

od kwietnia 2024 r. członek Komisji Kodyfikacyjnej Ustroju Sądownictwa i Prokuratury

Przebieg pracy zawodowej

> w latach 1997-2003 prawnik w podmiotach gospodarczych; od 1999 do 2002 r. aplikant Prokuratury Rejonowej w Gdyni; w latach 2003-2007 asesor i prokurator Prokuratury Rejonowej w Wejherowie oraz w Wydziale Śledczym Prokuratury Okręgowej w Gdańsku; w latach 2007-2019 pełnił służbę w prokuratorskim pionie zwalczania przestępczości zorganizowanej, korupcji i terroryzmu w Gdańsku; od 2019 r.
w Prokuraturze Regionalnej w Gdańsku realizuje sprawy kryminalne oraz o tzw. błędy medyczne

> w dotychczasowej karierze zawodowej przeprowadził osobiście oraz bezpośrednio nadzorował około 2.500 śledztw i dochodzeń o szerokim spektrum tematycznym oraz około 2.000 razy uczestniczył w czynnościach sądowych 

> od 2016 r. sędzia Odwoławczego Sądu Dyscyplinarnego, a następnie Sądu Dyscyplinarnego przy Prokuratorze Generalnym

> twórca i współautor około 160 publikacji naukowych, praktycznych i publicystycznych z dziedziny prawa karnego oraz funkcjonowania Prokuratury (książek, artykułów, glos, innych opracowań), w tym m.in. projektu kompleksowej reformy Prokuratury “Na straży prawa. Nowy model Prokuratury” (2023), komentarzy do ustawy o działaniach antyterrorystycznych (2018) oraz o do ustawy świadku koronnym z szerokim omówieniem kształtów tej instytucji także poza Polską (2011), dwóch komentarzy do obszernej części Regulaminu Prokuratury (2009, 2013), a także monografii ,,Przestępstwa przeciwko humanitarnej ochronie zwierząt” (2008)”

> współautor projektu Regulaminu Prokuratury (Instytut Wymiaru Sprawiedliwości, 2014)

> wielokrotny uczestnik, panelista i prelegent szeregu konferencji naukowych i seminariów szkoleniowych, w tym zagranicznych

> współinicjator i współtwórca wprowadzonej w Policji i Prokuraturze metodyki zwalczania uprowadzeń dla okupu, uhonorowany srebrnym medalem „Za zasługi dla Policji” (2011-2012)

> okresowo wykładowca Krajowej Szkoły Sądownictwa i Prokuratury oraz byłej Szkoły Wyższej Prawa i Dyplomacji w Gdyni

> włada językiem angielskim

>> prywatnie pasjonat literatury i kajakarstwa, zwłaszcza morskiego www.polskibrzeg.pl oraz fotografii

Publikacje książkowe

„NA STRAŻY PRAWA. NOWY MODEL PROKURATURY”

Wyd. Wolters Kluwer Polska (2023)
* współautorka dr Magdalena Malinowska – Wójcicka

 • autorska koncepcja modelu Prokuratury Rzeczpospolitej Polskiej,
  wraz z projektami ustaw

„KONIECZNE I POŻĄDANE ZMIANY USTROJU PROKURATURY W POLSCE”

Wyd. Difin (2020)
* red. dr Michał Mistygacz

 • autorstwo rozdziału dot. koncepcji
  specjalnego prokuratora śledczego

„DZIAŁANIA ANTYTERRORYSTYCZNE KOMENTARZ”

Wyd. Wolters Kluwer Polska (2018)

 •  jedyny komentarz do przedmiotowej ustawy

„PRAKTYCZNY KOMENTARZ DO ZMIAN PROCEDURY KARNEJ”

Wyd. Difin (2017)
* współautorzy prof. Wojciech Cieślak, dr Kazimierz J. Pawelec, Igor Tuleya

 • opracowania komentarza dot. zmian
  w zakresie postępowania przygotowawczego

„KODEKS POSTĘPOWANIA KARNEGO ZESTAWIENIE NOWELIZACJI”

Wyd. Wolters Kluwer Polska (2015)

 • analiza z obszernym wprowadzeniem autorskim

„PRZESTĘPCZOŚĆ ZORGANIZOWANA FENOMEN,
WSPÓŁCZESNE ZAGROŻENIA, ZWALCZANIE,
UJĘCIE PRAKTYCZNE”

Wyd. Wyższej Szkoły Policji (2013) 
* red.: dr Wojciech Jasiński, dr Wiesław Mądrzejowski, dr Krzysztof Wiciak

 • autorstwo 3 rozdziałów, w tym autorskiego projektu
  ustawy o Biurze Prokuratury do Spraw Przestępczości Zorganizowanej

„REGULAMIN PROKURATURY KOMENTARZ”

Wyd. Wolters Kluwer Polska (2013)

 •  jedyny komentarz do obszernej części rozporządzenia Ministra
  Sprawiedliwości z dn. 24 marca 2010 r. – Regulamin wewnętrznego
  urzędowania powszechnych jednostek organizacyjnych prokuratury

„USTAWA O ŚWIADKU KORONNYM KOMENTARZ,
 ZARYS INSTYTUCJI W
EUROPIE”

Wyd. Wolters Kluwer Polska (2011)

 • komentarz do ustawy, połączony z szerokim omówieniem
  stosowania tej instytucji w praktyce polskiej, a także z opisem
  rozwiązań w państwach Europy i poza nią

„REGULAMIN PROKURATURY KOMENTARZ”

Wyd. Wolters Kluwer Polska (2009)

 • pierwszy w historii komentarz do obszernej części rozporządzenia
  Ministra Sprawiedliwości z dn. 27 sierpnia 2007 r. –
  Regulamin wewnętrznego urzędowania powszechnych
  jednostek organizacyjnych prokuratury

„PRZESTĘPSTWA PRZECIWKO HUMANITARNEJ OCHRONIE ZWIERZĄT”

Wyd. TNOiK (2008)

 • pierwsza historii monografia, będąca zmodyfikowaną
  rozprawą doktorską, dotycząca karnoprawnej ochrony zwierząt

Artykuły naukowe i opracowania praktyczne

1. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 3 kwietnia 1998 r.   (sygn. III KKN 289/97) – Przerobienie dokumentu

Biuletyn Prokuratury Apelacyjnej w Gdańsku  nr 9 / 2000 

2. Pojęcie „funkcji publicznej” w aspekcie przestępstw łapownictwa – próba definicji

Prokuratura i Prawo nr 7-8 / 2003

3.Pojęcie niebezpiecznego przedmiotu w praktyce stosowania art.159 kk 

Kwartalnik Apelacji Gdańskiej nr 1-2 / 2004 

4. Sprzeciw a priori pokrzywdzonego wobec wniosku oskarżonego o konsensualne zakończenie procesu

Kwartalnik Apelacji Gdańskiej nr 3-4 / 2004

5. Zarys problematyki współpracy prokuratora z innymi organami ścigania na etapie czynności operacyjno-rozpoznawczych

Prokurator nr 3-4 / 2007

6. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 28 listopada 2006 r. w sprawie o sygn. III KK 156/06 – Problem karalności usiłowania podżegania

Prokuratura i Prawo nr 5 / 2008

7. Zatrzymanie procesowe – kilka uwag polemicznych

Prokuratura i Prawo nr 9 / 2008

8. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie o sygn. I KZP 6/07 
– Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej

Prokuratura i Prawo nr 2 / 2009

9. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 21 stycznia 2009 w sprawie o sygn. II KK 197/08 (OSNKW nr 4/2009, poz.30) 
– Karalność posiadania narkotyku na własny użytek

System Informacji Prawnej LEX  listopad 2009

10. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 15 grudnia 2004 w sprawie o sygn. III KK 278/04 (OSNKW nr 3/2005, poz.28)
– Względny 
charakter tajemnicy dziennikarskiej

System Informacji Prawnej LEX  styczeń 2010

11. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego w składzie 7 sędziów z dn. 30 września 2009 r. w sprawie o sygn. I KZP 1/09 (OSNKW nr 12/2009, poz.99) – Ontologiczna tożsamość czynu sprawcy a zmiana zarzutu

System Informacji Prawnej LEX luty 2010

12. Problem parkowania samochodu osobowego na chodniku

Paragraf na Drodze nr 4/2010

13. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 16 listopada 2009 w sprawie o sygn. V KK 187/09 (OSNKW nr 12/2009, poz.99)
– Umyślność działania sprawcy w przestępstwie znęcania się nad zwierzęciem

System Informacji Prawnej LEX październik 2010

14. Koncepcja usprawnienia instytucjonalnego Prokuratury w zwalczaniu przestępczości zorganizowanej

Prokuratura i Prawo nr 4/ 2011

15. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 2 lutego 2010 r. w sprawie o sygn. III KK 15/10 (LEX/el nr 577193) – Warunki wymierzenia grzywny na podstawie art.71 § 1 k.k. przy orzekaniu kary łącznej

System Informacji Prawnej LEX grudzień 2011

16. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 24 listopada 2010 r. w sprawie o sygn. I KZP 22/10 (LEX/el nr 621167; OSNKW nr 12/2010 poz.104) – Niezaskarżalność postanowienia o odmowie orzeczenia obserwacji psychiatrycznej

System Informacji Prawnej LEX styczeń 2012

17. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 30 listopada 2011 r. w sprawie o sygn. III CZP 73/11 (LEX/el nr 1027889) 
– Zakaz dowodowy w art.14 ustawy o świadku koronnym

System Informacji Prawnej LEX kwiecień 2012

18. Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 24 maja 2011 r. w sprawie o sygn. II KK 13/11 (LEX/el nr 847132)
– Przedmiot ochrony art.270 
k.k. a status pokrzywdzonego

System Informacji Prawnej LEX  czerwiec 2012 

19. Uwagi o linii orzeczniczej Sądu Najwyższego w przedmiocie wydania postanowienia o przedstawieniu zarzutów

Przegląd Sądowy nr 2/2013 

20. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego w Warszawie z dn. 19 września 2012 r. w sprawie o sygn. II AKa 218/12 (LEX/el nr 1220697)
– Ocena zeznań świadka 
koronnego

System Informacji Prawnej LEX kwiecień 2013

21. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dn. 2 września 2009 r. w sprawie o sygn. II AKz 590/09 (LEX/el nr 519635) – Kwestia zażalenia na postanowienie prokuratora o żądaniu informacji stanowiących tajemnicę bankową

System Informacji Prawnej LEX wrzesień 2013

22. Straże gminne (miejskie) a fotoradary stacjonarne. Głos w dyskusji 

Paragraf na Drodze październik 2013

23. Uwag kilka o ewentualnej zaskarżalności postanowienia o przedstawieniu zarzutów

Prokuratura i Prawo listopad 2013 

24. The key witness as an instrument of the system of control of organized crime in Poland

Internal Security (Wyższa Szkoła Policji) July – December 2013

25. Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dn. 11 września 2013 r. w sprawie o sygn. II AKa 249/2013 (LEX/el 2013
nr 1378924) 
(Nagranie rozmowy wykonane przez  osobę prywatną przy pomocy Policji jako dowód w procesie karnym)

System Informacji Prawnej LEX styczeń 2014

26. Prace Zespołu do spraw metodyki przeciwdziałania uprowadzeniom osób. Projekt Centrum do spraw Uprowadzeń.
(współautor dr. Alfred Staszak)

Policja 4/2014

27. Glosa do wyroku Sądu Najwyższego z dn. 1 lipca 2010 r. w sprawie o sygn. SNO 27/10 (Dopuszczalność parkowania pojazdu czterema kołami na chodniku za znakiem zakazu zatrzymywania się lub postoju)

System Informacji Prawnej LEX wrzesień 2014

28. O kontrowersjach wykładni pojęcia przedmiotu niebezpiecznego w bójce oraz pobiciu

Przegląd Sądowy styczeń 2015

29. Glosa do uchwały Sądu Najwyższego z dn. 30 marca 2016 r. w sprawie o sygn. I KZP 21/15 (LEX/el nr 519635) 
(Kwestia zażalenia na postanowienie prokuratora o żądaniu informacji stanowiących tajemnicę bankową)

System Informacji Prawnej LEX czerwiec 2016

30. Analiza kryminalna w pracy prokuratora

Prokuratura i Prawo październik 2016

Inne opracowania

31. Recenzja książki P. Chlebowicza ”Samosąd we Włodowie. Studium przypadku”

Palestra kwiecień 2018

32. Zagadnienia dotyczące postępowania karnego oraz funkcjonowania Prokuratury – komentarze praktyczne:
instytucja przedstawienia zarzutów w postępowaniu przygotowawczym

 • cel i podstawa immunitetu sędziego i prokuratora oraz postępowanie w przedmiocie jego uchylenia
 • pojęcie i zakres niezależności prokuratora
 • metodyka postępowania prokuratora w przypadku oględzin zwłok i miejsca ich ujawnienia zwłok
 • metodyka prowadzenia śledztw w sprawach o tzw. błędy medyczne

 System Informacji Prawnej – LEX dla Sędziego i Prokuratora

33. Linie orzecznicze w zakresie prawa karnego materialnego i procesowego (ok. 100 linii)

 System Informacji Prawnej – LEX dla Sędziego i Prokuratora

Artykuły publicystyczne

1. Sędzia śledczy – temat zastępczy 

Rzeczpospolita 17 grudnia 2007 r.

2. Z teczki marzeń prokuratora (współautor Jacek Skała)

Polityka 12 grudnia 2009 r

3. Zawodzą nie tylko ludzie 

Gazeta Wyborcza 20 września 2012 r.

4. Proces karny w ślepej uliczce 

Gazeta Wyborcza 15 lipca 2014 r.

5. Zmiany w prokuraturze – drobny remont to za mało (współautorzy dr hab. Karolina Kremens, dr hab. Wojciech Jasiński)

Rzeczpospolita 11 października 2015 r.

6. Przestępczość zorganizowana – dokąd zmierzamy ? 
(współautor dr Wiesław Mądrzejowski)

Rzeczpospolita 6 grudnia 2015 r.

7. Nowa prokuratura czyli refleksje nad jej przyszłością 
(współautor Robert Kmieciak) 

monitorkonstytucyjny.eu 8 maja 2020 r.

8. Czy Izba Dyscyplinarna może skutecznie uchylić immunitet sędziego lub prokuratora?

Prawo.pl 11 grudnia 2020 r.

9. Architektura bezpieczeństwa 

Rzeczpospolita 2 lutego 2022 r.

10. Przeterminowana sprawiedliwość 

Prawo.pl 25 lutego 2022 r.

11. Krytyczna analiza projektu Prawa o ustroju prokuratury autorstwa Stowarzyszenia Lex Super Omnia

monitorkonstytucyjny.eu 28 października 2023

12. Quo proficisces, Prokuratorze Generalny?

Prawo.pl 27 października 2023 r.

13. Prawo łaski w polskim prawie 

Rzeczpospolita 12 stycznia 2024 r.

Wywiady

14. Postulaty finansowe to niejedyne żądania strajkujących sędziów i prokuratorów

Dziennik – Gazeta Prawna 26 lipca 2011 r.

15. Prokuratorzy chcą więcej niezależności /tytuł od Redakcji/

Dziennik – Gazeta Prawna 8 lutego 2012 r.

16. Komentarz własny do tekstu „Majątek oskarżonych” red. Małgorzaty Potockiej

Dziennik – Gazeta Prawna – PRAWNIK 16 maja 2012 r.

17. Świadek koronny – drugie życie skruszonego bandyty

Dziennik Bałtycki 22 maja 2013 r.

18. Proces po amerykańsku, czyli sędzia jak Sfinks, a sala sądowa jak arena

Dziennik Bałtycki 30 lipca 2014 r.

19. Niezależna prokuratura najlepszym strażnikiem praworządności

Prawo.pl 17 lipca 2020 r.

20. Polsce potrzebna prokuratura niezależna i profesjonalna 

Prawo.pl 13 kwietnia 2023 r.

21. Potrzebna motywacja, a nie straszak – prokuratorzy obawiają się kolejnych ocen

Prawo.pl 28 lipca 2023 r.

22. Ocena okresowa nie poprawi jakości pracy prokuratora

Prawo.pl 3 sierpnia 2023 r.

23. Prokuratura potrzebuje dobrej reformy, nie komisji weryfikacyjnych

Prawo.pl 9 sierpnia 2023 r.

24. Tak istotne zaostrzenie kar nie było potrzebne

Rzeczpospolita 8 listopada 2023 r.

25. Niegodziwości i przestępstwa wewnątrz prokuratury muszą być rozliczone

Rzeczpospolita 22 listopada 2023 r.

26. Policjanci we Wrocławiu mogli zginąć przez rutynę

Rzeczpospolita 5 grudnia 2023 r.

27. Prezydent nie król, ale krytykować go wolno z umiarem

Prawo.pl 3 stycznia 2024 r.

28. Jakie będą konsekwencje odwołania delegacji prokuratorów ?

Dziennik – Gazeta Prawna – PRAWNIK 8 stycznia 2024 r.

29. Czy w Polsce wykształcił się etos prokuratora?

Dziennik – Gazeta Prawna 2 lutego 2024 r.