PROCES KARNY

O zaskarżalności postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dn. 2 września 2009 r. w sprawie o sygn. II AKz 590/09 (LEX/el nr 519635) – Kwestia zażalenia na postanowienie prokuratora o żądaniu informacji stanowiących tajemnicę bankową

Stanowisko Sadu Apelacyjnego zasługuje na aprobatę, tylko w tej mierze, że podmioty inne niż podejrzany w postępowaniu przygotowawczym lub bank, mogą zaskarżyć do prokuratora bezpośrednio przełożonego postanowienie