Glosa do wyroku Sądu Apelacyjnego we Wrocławiu z dn. 11 września 2013 r. w sprawie o sygn. II AKa 249/2013 (LEX/el2013 nr 1378924) – Nagranie rozmowy wykonane przez osobę prywatną przy pomocy Policji jako dowód w procesie karnym

W swym orzeczeniu Sąd Apelacyjny poruszył dwie bardzo istotne kwestie. Na aprobatę zasługuje stwierdzenie, że nagranie rozmowy pozyskane przez osobę prywatną, działającą z pomocą i pod kontrolą Policji, stanowi czynność operacyjno-rozpoznawczą w postaci kontroli operacyjnej i jako taka wymaga uprzedniej zgody sądu. Nie można natomiast podzielić zapatrywania Sądu, który w drodze nietrafnej wykładni nazbyt szeroko zakreślił granice zakazu dowodowego dotyczącego dowodu prywatnego, sformułowanego w art.393 § 3 k.p.k.

PDF                    System Informacji Prawnej LEX styczeń 2014

Może Cię zainteresuje