Straże gminne (miejskie) a fotoradary stacjonarne. Głos w dyskusji

Autor prezentuje pogląd, że za bezsporny, choć wymagający pogłębionej wykładni prawnej, należy przyjąć wniosek, iż ustawodawca, w ustawie – Prawo o ruchu drogowym, nadał strażom gminnym (miejskim) uprawnienie do korzystania z wszystkich rodzajów urządzeń rejestrujących czyny skierowane przeciwko bezpieczeństwu i porządkowi w ruchu drogowym – w tym również stacjonarnych. Przekłada się to na stosowne kompetencje w sferze ścigania wykroczeń. Zdaniem autora, odmienne stanowisko, prezentowane przez Prokuraturę Generalną i niektóre (przynajmniej) sądy powszechne – jest błędne

PDF                            Paragraf na Drodze październik 2013

Może Cię zainteresuje