O zaskarżalności postanowienia o przedstawieniu zarzutów. Glosa do postanowienia Sądu Apelacyjnego w Katowicach z dn. 2 września 2009 r. w sprawie o sygn. II AKz 590/09 (LEX/el nr 519635) – Kwestia zażalenia na postanowienie prokuratora o żądaniu informacji stanowiących tajemnicę bankową

Stanowisko Sadu Apelacyjnego zasługuje na aprobatę, tylko w tej mierze, że podmioty inne niż podejrzany w postępowaniu przygotowawczym lub bank, mogą zaskarżyć do prokuratora bezpośrednio przełożonego postanowienie prokuratora o uchyleniu tajemnicy bankowej, wydane w trybie art.105 ustawy – Prawo bankowe, o ile narusza ono ich prawa. Sąd błędnie jednak przyjął, że podmiotem uprawniony na podstawie art. 302 § 1 k.p.k. jest bank, do którego skierowano żądanie udzielania informacji stanowiących tajemnicę bankową. Tryby postępowania wskazane w art.105 ust.1 pkt 2 lit.b stanowią odrębną podstawę żądania udzielenia informacji, a tym samym także wydania rzeczy, od trybu wskazanego w art.217 k.p.k.

PDF               System Informacji Prawnej  LEX wrzesień 2013

Może Cię zainteresuje