Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dn. 24 maja 2011r. w sprawie o sygn. II KK 13/11 (LEX/el nr 847132) – Przedmiot ochrony art.270 k.k. a status pokrzywdzonego

Przedmiotem rozważań jest wysoce krytyczna ocena skąpych rozważań Sądu Najwyższego, który zastosował niczym nieuprawniony automatyzm w rozstrzygnięciu kwestii istnienia podmiotu pokrzywdzonego w przypadku przestępstwa z art.270 § 1 k.k., gdy tymczasem ocena ta zawsze winna być rozważeniem konkretnych okoliczność sprawy, z uwzględnieniem również intencji ustawodawcy ujawniających się w treści art.49 k.p.k.

PDF             System Informacji Prawnej LEX czerwiec 2012

Może Cię zainteresuje