Glosa do postanowienia Sądu Najwyższego z dnia 26 kwietnia 2007 r. w sprawie o sygn. I KZP 6/07 – Wykorzystanie dowodów z kontroli operacyjnej

Nietrafne jest stanowisko Sądu Najwyższego, jakoby niedopuszczalnym było wykorzystanie w procesie karnym materiałów z kontroli operacyjnej (np. podsłuchu) do ścigania innych przestępstw niż te, co do których wolno zgodnie z ustawą zarządzić taka kontrolę. Organy ścigania obliguje do tego zasada
legalizmu oraz faktyczny brak sprzeczności takiego postępowania 
z Konstytucją RP. Do wykorzystania
takich materiałów, jak też do wykorzy
stania materiałów z kontroli co do innego przestępstwa, określonego w  ustawowym katalogu, którego jednak zarządzona kontrola bezpośrednio nie dotyczy, nie jest konieczna żadna następcza zgoda sądu, wbrew temu co twierdzi Sąd Najwyższy

PDF                    Prokuratura i Prawo nr 2 / 2009

Może Cię zainteresuje